• <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 220,6 - 1.800 KW<br /> Chiller l&agrave;m lạnh nước giải nhiệt gi&oacute;. Nước lạnh để sử dụng cho hệ thống đầu cuối điều h&ograve;a trung t&acirc;m</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ

  Air cooled chiller
  Cooling Capacity: 220,6 - 1.800 KW
 • Air Handling Unit King Air.

  Xem chi tiết

  AIR HANDLING UNIT (AHU)

  AHU - Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
 • <p>MOEL:<br /> Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW<br /> Thế hệ mới nhất của thiết kế răng v&iacute;t 5: 6, m&agrave;i ch&iacute;nh x&aacute;c, hiệu suất cao.<br /> Tạo nước lạnh sử dụng cho sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, hoặc tạo nước lạnh cho thiết bị đầu cuối AHU/FCU...vv</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER LÀM LẠNH MÁY NÉN TRỤC...

  Evaporative Condensing Screw Chiller
  Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW
 • <p>MODEL: KCWF1&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW<br /> Bầu lạnh ngập dịch thiết kế k&egrave;m theo m&aacute;y n&eacute;n trục v&iacute;t đưa hiệu suất năng lượng (COP) của thiết bị l&ecirc;n đến 6.4<br /> M&aacute;y l&agrave;m lạnh giải nhiệt nước bầu lạnh dạng ngập dịch v&agrave; m&aacute;y n&eacute;n trục v&iacute;t</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER GIẢI NHIỆT MÁY NÉN TRỤ...

  Water cooled screw flooded chiller
  Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW
 • <p>MODEL: KCA<br /> Cooling Capacity: 220,6 - 1.800 KW<br /> M&aacute;y giải nhiệt gi&oacute; c&oacute; bơm nhiệt.<br /> &nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  GIẢI NHIỆT GIÓ MÁY NÉN CÔNG SU...

  A cool series of highly efficient air cooled heat pump units
  Cooling Capacity: 220,6 - 1.800 KW
 • <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw<br /> Sử dụng m&ocirc;i chất l&agrave;m lạnh th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, hiệu quả năng lượng cao.</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ CÓ BƠM...

  Environment friendly air cooled screw heat pum chiller (R134A)
  Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw
 • <p>MODEL:<br /> Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw<br /> Th&ocirc;ng qua chứng nhận năng lượng quốc gia, tiết kiệm năng lượng l&ecirc;n đến 32.5%</p>

  Xem chi tiết

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ C...

  Modular air cooled heatpump
  Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw
 • <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw<br /> Sử dụng m&aacute;y n&eacute;n k&iacute;n xoắn ốc loại mới nhất, Bộ trao đổi nhiệt sử dụng một loạt c&ocirc;ng nghệ tăng cường trao đổi nhiệt, hiệu suất hoạt động cao.</p>

  Xem chi tiết

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ Đ...

  Modular air cooled multifunctional (water heater) chiller
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw
 • <p>MODEL: KMS<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.860Kw<br /> Đơn vị c&oacute; cấu tr&uacute;c hở, ho&agrave;n to&agrave;n tiện lợi trong việc bảo dưỡng, giảm đ&aacute;ng kể kh&ocirc;ng gian đặt thiết bị.</p>

  Xem chi tiết

  MÁY NÉN TRỤC VÍT GIẢI NHIỆT GI...

  AIR COOLED SCREW HEAT PUMP CHILLER
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.860Kw
091 559 8879