• Xem chi tiết

  <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h<br /> &nbsp;</p>

  JET AIR HANDLING UNITS

  Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KZ<br /> Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h<br /> Xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; ph&ograve;ng sạch cho ng&agrave;nh y tế, dược<br /> &nbsp;</p>

  MEDICAL PURIFY AIR HANDLING UN...

  Modular Air Handing Unit
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: <strong>KZ</strong>&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw<br /> &nbsp;</p>

  MODULAR AIR HANDLE UNIT

  Modul đơn vị xử lý không khí
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: <strong>KLC/KDC</strong><br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h</p>

  AIR HANDLE UNIT (HORIZONTAL/VE...

  AHU ( nằm ngang/ đứng/ áp trần)
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> <br /> &nbsp;</p>

  FRESH AIR VENTILATION UNIT

  AHU - Lấy gió tươi
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:18px">Model: <strong>KZ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:18px">Air Volume: 1.000m3/h- 30.000m3/h</span></span></p>

  AIR HANDLING UNIT (AHU)

  AHU - Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
0251 3 839 188