• <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> <br /> &nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  FRESH AIR VENTILATION UNIT

  AHU - Lấy gió tươi
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> Ti&ecirc;u thụ điện năng &iacute;t, dễ sử dụng, dễ l&agrave;m sạch</p> <p>&nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  KINGAIR CONDITIONING UNITS HAN...

  AHU - Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL: <strong>KLC/KDC</strong><br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h</p>

  Xem chi tiết

  AIR HANDLE UNIT (HORIZONTAL/VE...

  AHU ( nằm ngang/ đứng/ áp trần)
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL: <strong>KZ</strong>&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw<br /> &nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  MODULAR AIR HANDLE UNIT

  Modul đơn vị xử lý không khí
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Each modular unit has a separate cooling system and control and protection system

  Xem chi tiết

  Mudular Scroll Water Sourece H...

  loại sản phẩm
  135W
 • <p>Cooling Capacity: -2<sup>o</sup>C&nbsp;_ - 10<sup>o</sup>C<br /> Sử dụng m&aacute;y n&eacute;n cuộn ti&ecirc;n tiến v&agrave; hiệu quả nhất, tiếng ồn thấp, độ rung thấp, m&aacute;y n&eacute;n th&ocirc;ng thường hiệu suất năng lượng cao hơn 6%.<br /> Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ truyền nhiệt tăng cường, tăng cường hiệu suất truyền hơi v&agrave; ngưng tụ nhiệt, tăng cường nhiệt độ bay hơi, giảm nhiệt độ ngưng tụ, gi&uacute;p cải thiện đ&aacute;ng kể hiệu quả của thiết bị.<br /> kiểm so&aacute;t c&aacute;c th&agrave;nh phần hệ thống l&agrave;m m&aacute;t&nbsp; bằng thương hiệu SPORLAN, DANFOSS, EMERSON v&agrave; c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng kh&aacute;c ở Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ch&acirc;u Mỹ.<br /> Bộ điều khiển sử dụng SIEMENS, LG, OMRON v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất linh kiện điện kh&aacute;c, hiệu suất đ&aacute;ng tin cậy.<br /> Khung được l&agrave;m bằng th&eacute;p chất lượng cao v&agrave; phốt ph&aacute;t bằng c&aacute;ch phun tĩnh điện, chống ăn m&ograve;n.<br /> Đơn vị sử dụng to&agrave;n bộ cấu tr&uacute;c sốc gia cố h&agrave;n để đảm bảo n&oacute; ở tần số cao, cấu tr&uacute;c vững chắc v&agrave; m&ocirc;i trường của trận động đất mạnh v&agrave; hoạt động đ&aacute;ng tin cậy.</p>

  Xem chi tiết

  Special high temperature air c...

  Tạo nhiệt độ âm
  Cooling Capacity: -2 _ - 10 
 • <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw.<br /> Chiller giải nhiệt gi&oacute; sử dụng c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y cuộn ti&ecirc;n tiến. Độ ồn, độ rung thấp hiệu quả điện năng hơn 5%<br /> Kiểm so&aacute;t chinh x&aacute;c nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c ph&ograve;ng cần độ ẩm v&agrave; nhiệt độ ch&iacute;nh x&aacute;c để sản xuất...</p>

  Xem chi tiết

  CHILLERS GIẢI NHIỆT GIÓ CÔNG N...

  Precision industrial chiller
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • <p>MODEL: <strong>KCWF</strong><br /> Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER LÀM LẠNH TRỤC VÍT NGẬP...

  Screw water chiler flood high temperature
  Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW
 • <p>Thương hiệu quốc tế, hoạt động an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; tuổi thọ d&agrave;i;<br /> 3 sử dụng cấu tr&uacute;c phụ, d&agrave;n lạnh được lắp đặt trong ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ đ&oacute;ng băng nhiệt;<br /> 4 Sử dụng nguồn điện 220 V / 1N ~ / 50Hz m&agrave; kh&ocirc;ng tăng c&ocirc;ng suất, tiết kiệm khoản đầu tư ban đầu;</p>

  Xem chi tiết

  Air Conditioning Unit

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
0251 3 839 188