• Xem chi tiết

  <p>MODEL:&nbsp;KMC<br /> Cooling Capacity: 1.232 - 7.735 Kw.<br /> L&agrave;m lạnh nước&nbsp;để sử dụng cho sản xuất c&ocirc;ng nghiệp...vv</p>

  CHILLER LY TÂM

  SPRAY CENTRIFUGAL CHILLER
  Cooling Capacity: 1.232 - 7.7735 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCW<br /> Cooling Capacity: 176 - 764 KW.<br /> M&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; trục v&iacute;t c&oacute; hiệu suất năng lượng COP 5.09<br /> Nước lạnh từ 5 - 7 độ C d&ugrave;ng cho sản xuất,&nbsp;Cung cấp nước lạnh cho hệ thống đầu cuối Thiết bị xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; AHU/ FCU để l&agrave;m điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; cho nh&agrave; xưởng.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC DẠNG T...

  Screw water chiller
  Cooling Capacity: 176 - 764 KW
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCWF<br /> Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW<br /> D&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y được x&acirc;y dựng chủ yếu bằng m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; trục v&iacute;t điện COP 5.4&nbsp;<br /> Cung cấp nước lạnh từ 5-7 độ d&ugrave;ng cho sản xuất. cung cấp nước lạnh cho thiết bị AHU/FCU l&agrave;m&nbsp;hệ thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute;.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC (MÁY N...

  FLOODED TYPE SCREW WATER CHILLER
  Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCW<br /> Cooling Capacity: 176 - 764 KW<br /> M&aacute;y l&agrave;m lạnh nước trục v&iacute;t (c&oacute; bơm nhiệt)&nbsp;COP4.89&nbsp;<br /> Nước lạnh xuống&nbsp;từ 5 - 7 độ C d&ugrave;ng cho sản xuất: Nhựa; thực phẩm;&nbsp;L&agrave;m m&aacute;t khu&ocirc;n m&aacute;y sản xuất.<br /> M&aacute;y c&oacute; khả năng sản xuất th&ecirc;m nước n&oacute;ng nếu lắp th&ecirc;m bộ qu&aacute; nhiệt hay bộ thu hồi nhiệt.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC MÁY NÉ...

  Screw water chiller & screw water chiller with heat recover
  Cooling Capacity: 176 - 764 KW
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCWR<br /> Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw.<br /> Chiller giải nhiệt nước dạng xoắn ốc theo Modul<br /> Cung cấp nước lạnh 5-7 độ C cho sản xuất. C&oacute; thể cung cấp đồng thời nước n&oacute;ng nếu lắp th&ecirc;m bộ thu hồi nhiệt.</p> <p>&nbsp;</p>

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC...

  Modular scroll water chiller (source heat pump)
  Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCWR<br /> Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw.<br /> M&aacute;y N&eacute;n Dạng Xoắn ốc L&agrave;m Lạnh nước COP 4.8<br /> Tạo ra nước lạnh&nbsp;để phục vụ sản xuất hoặc để Cung cấp nước lạnh cho hệ thống đầu cuối Thiết bị xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; AHU/ FCU cho Hệ Thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; trung t&acirc;m, hoặc c&aacute;c khu vực cần giải nhiệt c&ocirc;ng nghiệp.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC - MÁY...

  Modular scroll water source chiller
  Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCW<br /> Cooling Capacity: 176 - 764 KW<br /> COP l&ecirc;n đến 5.1 tại 100% tải.<br /> M&aacute;y l&agrave;m lạnh nước trục v&iacute;t c&oacute; bơm nhiệt tạo ra nước c&oacute; nhiệt độ 5-7 độ C d&ugrave;ng cho sản xuất. cũng đồng thời sản xuất ra nước n&oacute;ng tới 60 độ nếu lắp th&ecirc;m bộ thu hồi nhiệt.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC MÁY NÉ...

  Screw water chiller with heat pump
  Cooling Capacity: 176 - 764 KW
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCWF<br /> Cooling Capacity: 275 - 1940 KW<br /> COP l&ecirc;n đến 5.9 tạo ra nước lạnh từ 5 độ C<br /> M&aacute;y L&agrave;m Lạnh Nước Giải Nhiệt&nbsp;Ngập dịch, M&aacute;y N&eacute;n Trục V&iacute;t. Thiết Bị đạt chuẩn AHRI 570/550 (USA) đ&atilde; được cấp rất nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại Việt Nam Cũng như thị trường thế giới.</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC MÁY NÉ...

  Screw water chiller with heat pump
  Cooling Capacity: 275 - 1940 KW
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCW<br /> Cooling Capacity: 21 - 1.998Kw<br /> M&aacute;y c&oacute; thể cho ra dung m&ocirc;i c&oacute; nhiệt độ - 25 độ C<br /> D&ograve;ng M&aacute;y l&agrave;m Lạnh nước hoạt động tại d&atilde;y nhiệt độ thấp, th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y Thực Phẩm, H&oacute;a Chất, Dược Phẩm ...v.v</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC NHIỆT...

  Screw brine chiller (low temperature)-25C
  Cooling Capacity: 21 - 1.998Kw
091 559 8879