• Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 135W<br /> Thiết bị đấu nối AHU&nbsp;ấu tr&uacute;c nhỏ gọn, k&iacute;ch thước nhỏ. C&aacute;c th&agrave;nh phần đơn vị sử dụng kết nối hoạt động để dễ d&agrave;ng th&aacute;o gỡ.<br /> Bộ điều khiển m&aacute;y vi t&iacute;nh ti&ecirc;n tiến. Giao diện hoạt động nh&acirc;n bản, giao diện đẹp, dễ đọc.</p>

  CONDENSING UNITS

  Thiết bị đấu nối
  Cooling Capacity: 135W
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> Hiệu quả của bộ lọc nylon v&agrave; điện trở thấp, ti&ecirc;u thụ điện năng thấp hơn, dễ l&agrave;m sạch, dễ sử dụng.<br /> Cuộn d&acirc;y sử dụng ống đồng liền mạch c&oacute; độ tinh khiết cao v&agrave; v&acirc;y nh&ocirc;m ưa nước.</p>

  DRY AIR HANDLING UNITS

  AHU- Cân bằng ẩm
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h<br /> Cuộn d&acirc;y sử dụng ống đồng liền mạch c&oacute; độ tinh khiết cao v&agrave; v&acirc;y nh&ocirc;m ưa nước.<br /> Sử dụng c&aacute;c đơn vị quạt được lựa chọn bởi phần mềm chuy&ecirc;n nghiệp để đảm bảo điểm hoạt động tối ưu.</p>

  JET AIR HANDLING UNITS

  Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KZ<br /> Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h<br /> Xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; ph&ograve;ng sạch cho ng&agrave;nh y tế, dược<br /> &nbsp;</p>

  MEDICAL PURIFY AIR HANDLING UN...

  Modular Air Handing Unit
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:&nbsp;<br /> Air Volume: 1.000 - 50.000 m3/h<br /> Lựa chọn sử dụng&nbsp;bởi phần mềm chuy&ecirc;n nghiệp cho c&aacute;c đơn vị quạt được để đảm bảo điểm hoạt động tối ưu.</p>

  MODULAR AIR HANDLING UNITS

  Bộ xử lý không khí kiểu đứng
  Air Volume: 1.000 - 50.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw<br /> C&ocirc;ng nghệ h&uacute;t ẩm s&acirc;u nguồn lạnh k&eacute;p, c&ocirc;ng nghệ h&uacute;t ẩm hỗ trợ ống dẫn nhiệt.<br /> C&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo sạch sẽ,&nbsp;Khử tr&ugrave;ng bụi hiệu quả,&nbsp;Kiểm so&aacute;t nhiệt độ v&agrave; độ ẩm ch&iacute;nh x&aacute;c.</p>

  MEDICAL AIR CONDITIONING UNITS...

  AHU cho phòng sạch dược y tế
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw<br /> Kingair cấp bằng s&aacute;ng chế cấu tr&uacute;c đơn vị xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; với cấu tr&uacute;c AHU cột đ&ocirc;i (bằng s&aacute;ng chế số: 200720054736.2), 2 lớp kim loại để c&aacute;ch điện v&agrave; kh&ocirc;ng trung gian truyền nhiệt Bảng điều khiển được cấp bằng s&aacute;ng chế cấu tr&uacute;c hợp kim nh&ocirc;m.</p>

  MODULAR AIR HANDLE UNIT

  Modul đơn vị xử lý không khí
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> Tạo ra &aacute;p suất gi&oacute; lớn v&agrave; hệ thống hoạt động mạnh mẽ</p>

  AIR HANDLE UNIT (HORIZONTAL/VE...

  AHU ( nằm ngang/ đứng/ áp trần)
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> AHU Thiết bị lấy gi&oacute; tươi<br /> &nbsp;</p>

  FRESH AIR VENTILATION UNIT

  AHU - Lấy gió tươi
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
091 559 8879