• Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCA<br /> Cooling Capacity: 235 - 1.689Kw<br /> M&aacute;y l&agrave;m lạnh nước thuộc d&ograve;ng chiller giải nhiệt gi&oacute;, nước lạnh từ 7 độ C<br /> Được sử dụng trọng c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp để l&agrave;m m&aacute;t khu&ocirc;n nhựa, l&agrave;m m&aacute;t nước xi mạ, giải nhiệt trong qu&aacute; tr&igrave;nh sơn tĩnh điện hay l&agrave;m lạnh nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất sợi c&aacute;p quang.<br /> &nbsp;</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ CÓ BƠM...

  Air cooled heat pump system
  Cooling Capacity: 235 - 1.689Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KMS<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw<br /> Sản phẩm tu&acirc;n thủ chứng nhận&nbsp;CECP, COP cao tới 3,25.&nbsp;<br /> Tạo ra nước lạnh từ 5-7 độ phục vụ cho sản xuất c&ocirc;ng nghiệp hoặc sử dụng cho thiết bị đầu cuối của hệ thống điều h&ograve;a tổng.</p>

  MODUL GIẢI NHIỆT GIÓ BƠM NHIỆT

  Modular air cooled heat pump
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KCA<br /> Cooling Capacity: 213- 1.286Kw<br /> Giải nhiệt gi&oacute; bầu ngập dịch thiết kế cơ động dễ th&aacute;o lắp tiết kiệm kh&ocirc;ng gian.<br /> Thường &aacute;p dụng cho thiết bị đầu cuối của hệ thống điều h&ograve;a c&ocirc;ng nghiệp, trung t&acirc;m thương mại, kh&aacute;ch sạn, t&ograve;a nh&agrave; văn ph&ograve;ng...vv</p>

  CHILLER MÁY NÉN TRỤC VÍT BẦU L...

  Air cooled screw flood chiller
  Cooling Capacity: 213- 1.286Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 12.2 - 136 Kw<br /> Tạo nước lạnh ứng dụng trong c&aacute;c ngh&agrave;nh giải nhiệt C&ocirc;ng Ngh&ecirc; như Nhưa, Dệt Sợi, Y tế, H&oacute;a Chất, xi mạ..<br /> &nbsp;</p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ CÔNG NG...

  Precision industrial chiller
  Cooling Capacity: 12.2 - 136 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw.<br /> Chiller giải nhiệt gi&oacute; sử dụng c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y cuộn ti&ecirc;n tiến. Độ ồn, độ rung thấp hiệu quả điện năng hơn 5%<br /> Kiểm so&aacute;t chinh x&aacute;c nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c ph&ograve;ng cần độ ẩm v&agrave; nhiệt độ ch&iacute;nh x&aacute;c để sản xuất...</p>

  CHILLERS GIẢI NHIỆT GIÓ CÔNG N...

  Precision industrial chiller
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw<br /> Modular giải nhiệt gi&oacute; duy tr&igrave; năng lượng hiệu quả, gi&uacute;p người sử dụng giảm được chi ph&iacute; vận h&agrave;nh.</p>

  MODUL GIẢI NHIỆT GIÓ EVI (CÓ B...

  EVI MODULAR AIR COOLED (HEAT PUMP) CHILLER
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KMS<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.860Kw<br /> Đơn vị c&oacute; cấu tr&uacute;c hở, ho&agrave;n to&agrave;n tiện lợi trong việc bảo dưỡng, giảm đ&aacute;ng kể kh&ocirc;ng gian đặt thiết bị.</p>

  MÁY NÉN TRỤC VÍT GIẢI NHIỆT GI...

  AIR COOLED SCREW HEAT PUMP CHILLER
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.860Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw<br /> Sử dụng m&aacute;y n&eacute;n k&iacute;n xoắn ốc loại mới nhất, Bộ trao đổi nhiệt sử dụng một loạt c&ocirc;ng nghệ tăng cường trao đổi nhiệt, hiệu suất hoạt động cao.</p>

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ Đ...

  Modular air cooled multifunctional (water heater) chiller
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.170Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw<br /> Th&ocirc;ng qua chứng nhận năng lượng quốc gia, tiết kiệm năng lượng l&ecirc;n đến 32.5%</p>

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ C...

  Modular air cooled heatpump
  Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw
091 559 8879