Air Conditioning Unit


Thương hiệu quốc tế, hoạt động an toàn và đáng tin cậy và tuổi thọ dài;
3 sử dụng cấu trúc phụ, dàn lạnh được lắp đặt trong phòng, không có nguy cơ đóng băng nhiệt;
4 Sử dụng nguồn điện 220 V / 1N ~ / 50Hz mà không tăng công suất, tiết kiệm khoản đầu tư ban đầu;

Product Features 
A major component selected international brands, safe and reliable operation and long service life; 
Unit 2 of the built-in expansion tank, water pump and water pressure switch, without requiring the user to reprovision, easy to install and use; 
3 using the sub-structure, the indoor unit is installed in the room, no danger of freezing heat exchanger; 
4 Use 220V/1N ~ / 50Hz power users without capacity increase, saving the initial investment;


Product Features 
A major component selected international brands, safe and reliable operation and long service life; 
Unit 2 of the built-in expansion tank, water pump and water pressure switch, without requiring the user to reprovision, easy to install and use; 
3 using the sub-structure, the indoor unit is installed in the room, no danger of freezing heat exchanger; 
4 Use 220V/1N ~ / 50Hz power users without capacity increase, saving the initial investment;


Thêm bình luận

091 559 8879